Cart รายการสินค้า (0)

วิธีการตอกตาไก่

วิธีการตอกตาไก่




วิธีการตอกตาไก่



เตรียมฐานรองตอก จากนั้นตอกตาไก่ตามขั้นตอนต่อไปนี้



1. ใช้ค้อนทุบตุ๊ดตู่เพื่อตอกชิ้นงานให้เป็นรู



2. วางตาไก่ตัวผู้ลงบนแป้นตอกตาไก่ (สังเกตวิธีการหันด้านตามรูป)



3. วางชิ้นงานบนตาไก่ตัวผู้ ให้พอดีกับรู



4. วางชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว



5. วางตาไก่ตัวเมียลงบนชิ้นงาน โดยหันด้านนูนขึ้น (สังเกตรูให้พอดีกัน)
หมายเหตุ : สำคัญนะคะ ต้องหันด้านนูนขึ้น ถ้าหันผิดด้านเมื่อตอกแล้วตาไก่จะไม่ติดกัน



6. ตอกแท่งตอกตาไก่ลงไป



7. ชิ้นงานที่สำเร็จแล้ว






Tags : วิธีการตอกตาไก่ วิธีตอกตาไก่

view