Cart รายการสินค้า (0)

      
หมายเหตุ : จัดส่งสินค้าทุกวัน (ยกเว้นวันศุกร์และวันอาทิตย์ค่ะ) และเมื่อทางร้าน confirm order แจ้งยอดโอนเงินให้ทราบแล้ว รบกวนโอนเงินภายใน 3 วันนะคะ หากไม่โอนเงินภายในระยะเวลาดังกล่าว ทางร้านต้องขอเก็บสินค้า หรือนำไปจำหน่ายให้ลูกค้าท่านอื่นที่ต้องการต่อไปค่ะ แต่หากลูกค้าต้องการสินค้าจริงๆ และมีเหตุขัดข้องในการโอนเงินสามารถแจ้งทางร้านเข้ามาให้ทราบก่อน เพื่อให้ทางร้านเก็บสินค้าไว้ให้ได้ค่ะ ทั้งนี้ทางร้านต้องขอพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

view